1- مشاوره به اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران جهت ایجاد مرکز توسعه مدیران

2- اجرای کارگاه های توسعه شایستگهای رهبری تحولی در برخی شرکت ها و سازمانها