هفته اول کانون استعدادیابی شهرداری تهران با تمام خوشی ها و سختی هایی که داشت، بالاخره به اتمام رسید. لینک خبر:

http://fad.tehran.ir/default.aspx?tabid=100&ArticleId=4849