مراحل 5 گانه ارائه بازخورد حضوری (PODAC)

بازخور، چه کتبی و چه شفاهی، جز مراحل پایانی کانون ارزیابی  محسوب می شود اما شروع کار در کانون توسعه می باشد. نقش بازخور در کانون های توسعه جدی تر و ملموس تر است؛ زیرا بخش عمده فعالیت های توسعه ای در حین بازخور اتفاق می افتد. یک متخصص کانون ارزیابی، موظف است این بازخورد را در برنامه های اصلی خود بگنجاند. مدل PODAC یا پوداک که مدل شخصی برای ارائه بازخوردهای چهره به چهره است در پنج مرجله تدوین شده است که در هر مرحله، الزاماتی باید رعایت گردد. این 5 مرحله عبارتند از:

 الف- آمادگی قبل از جلسه (Preparing before Meeting

ب- شروع جلسه (Opening the Meeting

ج- ارایه و بحث نتایج کانون (Delivering the Results

د- توافق روی نیازهای پرورشی (Agreeing on Needs

 

ه- نهایی نمودن جلسه بازخور (Closing the Meeting 

 

 

جهت استقرار کانون های توسعه در سازمانهای ایرانی چهار فاکتور کلیدی تاثیر گذار هستند. عوامل ساختاری، عوامل محتوایی، عوامل رفتاری و عوامل مربوط به ذی نفعان. در این بخش به عوامل ساختاری می پردازیم.

مطالعه بیشتر...

دیدگاه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک

مطالعه بیشتر...

 

در ادبیات مرتبط با حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی، از کانون‌های ارزیابی و توسعه به عنوان یک الگوی جامع در انتخاب، ارتقاء و توسعه کارکنان یاد می‌شود که برای موفقیت در آن می‌بایست عوامل متعدد از جمله پیش‌نیازهاو بسترهای مورد نیاز اجرای کانون، مدل شایستگی‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهای ستجش، ارزیاب‌ها، ارزیابی‌شوندگان، برنامه‌های توسعه‌ای و ... مورد توجه قرار گیرد، لیکن یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر موفقیت این کانون‌ها به ویژه کانون‌های ارزیابی با هدف توسعه قابلیت‌های کارکنان، عامل ارائه بازخور به شرکت‌کنندگان می‌باشد که می‌بایست مورد پذیرش شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

 

مطالعه بیشتر...

چالش های مهم برنامه های توسعه مدیریت کشور

مطالعه بیشتر...