مطالبی که استاد الوانی در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی بیان فرمودند.

 

استاد الوانی:

در این حوزه سلامت به معنای سلامت جسمانی نیست. امروزه ناسلامتی ما در سازمان ناشی از عوامل جدید بیماری زاست. این عوامل را می توان کاملا رویت کنیم مثلا نوع نگاه مدیران به نیروی انسانی، سیاست هایی که عامل خلاقیت را از بین می برد، سرپرستی که شادی را در میان کارکنان از بین می برد.

سلامت چیست؟ ویژگی های آن چیست؟

فرد سالم:

اول ، شاد است. در جایی شادی را فضیلت می شناسند.

دوم امید است. یک بحثی در رفتار سازمانی مطرح است به نام رفتار سازمانی مثبت گرا. یعنی به جنبه های مثبت توجه گردد. اشنایدر می نویسد چیزهایی که از امید آموختم که خاطرات خود را می نویسم. به رهبران سازمانی یاد دهیم که امید ایجاد کنند. وی می گوید هر انسانی با امید زنده است. اگر روی فرد امید ایجاد کنیم (انتظار تحقق اهدافی که در زندگی داریم یعنی امید) می توانیم فرد را به سمت رسیدن به هدف سوق دهیم.

سوم، مولد است. محیط های ما باید کارافرین باشد. ما نمیتوانیم تشویق به کار کردن کنیم وقتی که شغل یا کاری نباشد.

چهارم، نیکخواه است. در بحث های مربوط به فشار عصبی و استرس، یکی از راه حلها خود خواهی دگرخواهانه است. کمک به دیگران یا رفتار شهروندی جزو این مولفه می باشد.

پنجم،اسیر و بنده فناوری نیست. انسانی نیست که به این ابزارهای فناوری پیوند بخورد. باید حد تعادلی حفظ شود. این مسئله با بروز فناوری رشد بیش از پیش داشته است. مثلا بانک هایی که ادم نیست و با ماشین پول می گیرند و پول پرداخت می کنند که این عامل بسیار باید مورد توجه قرار گیرد. مثلا رادیولوژ نباید منتظر عکس گرفتن باشد تا تشخیص دهد که چه مشکلی پیش آمده بلکه باید بدون این تجهیزات باید حدس بزند که بیمار چه مشکلی دارد. اینکار باعث اسیر شدن به فناوری می شود.

ما دچار خودخواهی فرهنگی شدیم. چرا همه باید مثل ما باشند. انسانهایی که تحمل انتقاد ندارند، سالم نیستند. راه زندگی با تنوع ها را یاد بگیریم. انسان باید با محیط خود سازگار باشد. بحث های مربوط به اکولوژی سلامت مطرح می شود.

ششم، مثبت اندیش است. زشتی را حتی بازگو کردن زشت است.