مراحل 5 گانه ارائه بازخورد حضوری (PODAC)

بازخور، چه کتبی و چه شفاهی، جز مراحل پایانی کانون ارزیابی  محسوب می شود اما شروع کار در کانون توسعه می باشد. نقش بازخور در کانون های توسعه جدی تر و ملموس تر است؛ زیرا بخش عمده فعالیت های توسعه ای در حین بازخور اتفاق می افتد. یک متخصص کانون ارزیابی، موظف است این بازخورد را در برنامه های اصلی خود بگنجاند. مدل PODAC یا پوداک که مدل شخصی برای ارائه بازخوردهای چهره به چهره است در پنج مرجله تدوین شده است که در هر مرحله، الزاماتی باید رعایت گردد. این 5 مرحله عبارتند از:

 الف- آمادگی قبل از جلسه (Preparing before Meeting

ب- شروع جلسه (Opening the Meeting

ج- ارایه و بحث نتایج کانون (Delivering the Results

د- توافق روی نیازهای پرورشی (Agreeing on Needs

 

ه- نهایی نمودن جلسه بازخور (Closing the Meeting