عموما روش های مختلفی برای توسعه شایستگیها مطرح می گردد که یکی از این روشها، خود توسعه ای است. اخیرا در یکی از طرح هایی که مجری آن بودم، سبکی از روشهای خود توسعه ای را به صورت خام تدارک دیدم که می توان در گزارشات بازخورد فردی کانون های ارزیابی، بهره برد.

مطالعه بیشتر...

در اواخر دهه 1970 بود که مدیریت منابع انسانی استراتژیک به سرعت توسعه یافته است. بعد از اولین مراحل متزلزل خود، تعداد زیادی از مدل ها و چارچوب ها به سرعت ارایه شده است بخصوص بعد از اولین بازنگری های تئوریکی که در دهه 1990 صورت گرفته است. 

مطالعه بیشتر...

مطالبی که استاد الوانی در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی بیان فرمودند.

مطالعه بیشتر...

چندی پیش مقاله ای را از دیوید مک کلی لند رو مطالعه کردم که عنوانش " آزمون شایستگی بجای آزمون هوش (Testing for Competence Rather Than for Intelligence )" بود.

مطالعه بیشتر...