رهبری آنلاین

 چطور می شود افرادی که بصورت فیزیکی جدا از هم هستند را رهبری کرد؟ با چه وسایل الکترونیکی می شود افراد را هدایت کرد؟

 

 رهبری آنلاین

 چطور می شود افرادی که بصورت فیزیکی جدا از هم هستند را رهبری کرد؟ با چه وسایل الکترونیکی می شود افراد را هدایت کرد؟

مدیران و کارکنان امروزی، بطور فزاینده ای از طریق شبکه های ارتباطاتی با همدیگر ارتباط دارند تا نزدیکی جغرافیایی. فرض ما این است که رهبران آنلاین باید به دقت فکر کنند که ابتدا چه پیام های دیجیتالی را باید در نظر داشت. آنها با چالش های منحصر به فردی مواجه خواهند شد و چالش دیگری که ظهور خواهد یافت، حفظ و توسعه اعتماد است. اعتماد بر اساس درک دو طرفه ای از خواسته ها، نیات و تمایلات یکدیگر است که با تعامل چهره به چهره به سختی می تواند به آنها دست یافت. مذاکرات آنلاین می تواند بواسطه بروز اعتماد در سطح پایین، مخرب و شکننده باشد. با نتیجه و برداشت آزمایش اولیه مان می توانیم بگوییم که مهارت های رهبری خوب به زودی شامل توانایی تعامل با حمایت، اعتماد و الهام بخشیدن هاست تا از طریق درج کلماتی که در صفحه کلید و یا خواندن پیام های الکترونیکی، عواطف و احساسات دیگران را بخوبی بخواند. در ارتباطات الکترونیکی، مهارتهای نوشتاری بسیار مهم است تا فرد بتواند مهارتهای بین فردی خود را توسعه دهد. (رابینز و جاج، 2013، 430).

 

 [1]Online Leadership